REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU KolosKebab ORAZ SK艁ADANIA ZA ICH PO艢REDNICTWEM ZAM脫WIE艃

搂 1 Definicje

W niniejszym „Regulaminie korzystania z Serwisu KolosKebab.pl oraz sk艂adania za ich po艣rednictwem zam贸wie艅”, pod poni偶szymi poj臋ciami nale偶y rozumie膰:
1) „Kodeks cywilny” – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 933, z p贸藕n. zm.).
2) „Kodeks post臋powania cywilnego” – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post臋powania cywilnego (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 67, z p贸藕n. zm.).
3) „Konsument” – U偶ytkownik b臋d膮cy osob膮 fizyczn膮 dokonuj膮cy z Operatorem / Restauratorem czynno艣ci prawnej niezwi膮zanej bezpo艣rednio z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮 lub zawodow膮.
4) „Operator” – w艂a艣ciciel Serwisu, tj. sp贸艂ka pod firm膮 Ideafarm sp. z o.o. z siedzib膮 w Bia艂ymstoku przy ul.Icchoka Malmeda 2 lok. 4A, wpisana do Rejestru Przedsi臋biorc贸w Krajowego Rejestru S膮dowego prowadzonego przez S膭D REJONOWY W BIA艁YMSTOKU, XII WYDZIA艁 GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU S膭DOWEGO, pod numerem KRS 0000876758,numer NIP 5423422768, numer REGON 387819177.
5) „Posi艂ki鈥 – posi艂ki, napoje oraz inne artyku艂y gastronomiczne znajduj膮ce si臋 w ofercie poszczeg贸lnych Restauracji.
6) 鈥濸rzedsi臋biorca na prawach konsumenta鈥 – osoba fizyczna zawieraj膮ca umow臋 bezpo艣rednio zwi膮zan膮 z jej dzia艂alno艣ci膮 gospodarcz膮, gdy z tre艣ci tej umowy wynika, 偶e nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikaj膮cego w szczeg贸lno艣ci z przedmiotu wykonywanej przez ni膮 dzia艂alno艣ci gospodarczej, udost臋pnionego na podstawie przepis贸w o Centralnej Ewidencji i Informacji o Dzia艂alno艣ci Gospodarczej.
7) „Regulamin” – niniejszy „Regulamin korzystania z Serwisu Kolos Kebab oraz sk艂adania za ich po艣rednictwem zam贸wie艅”.
8) „Restauracja鈥 – plac贸wka gastronomiczna, nale偶膮ca do Restauratora.
9) „Restaurator鈥 – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadaj膮ca osobowo艣ci prawnej, kt贸rej ustawa przyznaje zdolno艣膰 prawn膮, 艣wiadcz膮ca na mocy odr臋bnej umowy z Operatorem us艂ugi dostawy Posi艂k贸w z Restauracji do U偶ytkownik贸w na warunkach okre艣lonych w Regulaminie.
10) „Serwis” – serwis internetowy dost臋pny pod adresem URL https://www.koloskebab.pl (wraz z wszystkimi podstronami), za po艣rednictwem, kt贸rego 艣wiadczone s膮 Us艂ugi.
11) „Umowa sprzeda偶y” – umowa sprzeda偶y Posi艂k贸w, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, zawierana pomi臋dzy Restauratorem a U偶ytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu.
12) „Urz膮dzenie ko艅cowe” – przeno艣ne urz膮dzenie typu smartfon, tablet, palmtop dzia艂aj膮ce na systemie operacyjnym Android lub iOS, za pomoc膮, kt贸rego U偶ytkownik korzysta z Serwisu .
13) „Us艂uga” („Us艂ugi”) – us艂uga 艣wiadczona przez Operatora na zasadach okre艣lonych w Regulaminie oraz za po艣rednictwem Serwisu, kt贸ra polega na zapewnieniu mo偶liwo艣ci korzystania z szeregu funkcjonalno艣ci w ramach Serwisu, w szczeg贸lno艣ci sk艂adania Zam贸wie艅.
14) „Ustawa o prawach konsumenta” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (tj. z dnia 9 marca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 683) z p贸藕n. zm.).
15) „Ustawa o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮” – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮 (t.j. z dnia 9 czerwca 2017 r. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219, z p贸藕n. zm.).
16) „U偶ytkownik” – osoba fizyczna, kt贸ra uko艅czy艂a co najmniej 13 rok 偶ycia, przy czym w przypadku nieuko艅czenia przez t臋 osob臋 18 roku 偶ycia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a tak偶e osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie b臋d膮ca osob膮 prawn膮, kt贸rej przepisy szczeg贸lne przyznaj膮 zdolno艣膰 prawn膮, a kt贸ra dokonuje Zam贸wienia.
17) „Zam贸wienie” – o艣wiadczenie woli U偶ytkownika, zmierzaj膮ce bezpo艣rednio do zawarcia Umowy sprzeda偶y Posi艂k贸w, okre艣laj膮ce w szczeg贸lno艣ci rodzaj i liczb臋 Posi艂k贸w; Zam贸wienie sk艂adane jest przez U偶ytkownika u Restauratora za po艣rednictwem Serwisu.


搂 2 Postanowienia og贸lne

1. Serwis dzia艂aj膮cy pod adresem www.koloskebab.pl prowadzone s膮 przez Operatora.
2. Regulamin okre艣la zasady 艣wiadczenia przez Operatora na rzecz U偶ytkownik贸w Us艂ug polegaj膮cych w szczeg贸lno艣ci na umo偶liwieniu sk艂adania U偶ytkownikom za po艣rednictwem Serwisu Zam贸wie艅 Posi艂k贸w znajduj膮cych si臋 w ofercie poszczeg贸lnych Restauracji i zawierania w tym przedmiocie Um贸w sprzeda偶y z prowadz膮cymi je Restauratorami.
3. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o kt贸rym mowa w art. 8 Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
4. Regulamin okre艣la w szczeg贸lno艣ci: a. warunki i zasady sk艂adania przez U偶ytkownik贸w Zam贸wie艅;
b. zasady zawierania Um贸w sprzeda偶y Posi艂k贸w.
5. Operator nie jest stron膮 Um贸w sprzeda偶y Posi艂k贸w znajduj膮cych si臋 w ofercie danej Restauracji zawieranych przez U偶ytkownika za po艣rednictwem Serwisu.Stronami takich Um贸w sprzeda偶y s膮 U偶ytkownik oraz Restaurator prowadz膮cy wybran膮 przez U偶ytkownika Restauracj臋.
6. Operator udost臋pnia jedynie U偶ytkownikowi narz臋dzia w postaci Serwisu umo偶liwiaj膮ce zawieranie z Restauratorem Um贸w sprzeda偶y Posi艂k贸w. Operator nie jest r贸wnie偶 po艣rednikiem w przekazywaniu o艣wiadcze艅 woli U偶ytkownika i Restauratora.
7. W ramach Serwisu Operator zobowi膮zuje si臋 do 艣wiadczenia Us艂ug w zakresie i na warunkach okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.


搂 3 Obowi膮zki U偶ytkownika

1. U偶ytkownik zobowi膮zany jest w szczeg贸lno艣ci do:
a. korzystania z Serwisu w spos贸b nie zak艂贸caj膮cy ich funkcjonowania, w szczeg贸lno艣ci poprzez u偶ycie okre艣lonego oprogramowania lub urz膮dze艅 oraz podejmowanie jakichkolwiek dzia艂a艅 maj膮cych na celu ingerencj臋 w oprogramowanie Serwisu;
b. niepodejmowania dzia艂a艅 takich jak: rozsy艂anie lub umieszczanie w Serwisie niezam贸wionej informacji handlowej (spam); dodawanie przez U偶ytkownika do tre艣ci Zam贸wienia jakichkolwiek informacji naruszaj膮cych obowi膮zuj膮ce przepisy prawa, dobre obyczaje lub tre艣ci o charakterze reklamowym, a tak偶e podejmowanie czynno艣ci informatycznych lub wszelkich innych maj膮cych na celu wej艣cie w posiadanie informacji nieprzeznaczonych dla U偶ytkownika;
c. korzystania z Serwisu w spos贸b zgodny z przepisami obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a tak偶e z przyj臋tymi w danym zakresie zwyczajami;
d. korzystania z Serwisu w spos贸b nieuci膮偶liwy dla pozosta艂ych U偶ytkownik贸w oraz dla Operatora / Restaurator贸w, z poszanowaniem ich d贸br osobistych (w tym prawa do prywatno艣ci) i wszelkich przys艂uguj膮cych im praw;
e. korzystania z wszelkich tre艣ci zamieszczonych w ramach Serwisu jedynie w zakresie w艂asnego u偶ytku osobistego; wykorzystywanie tre艣ci, w tym zdj臋膰 i opis贸w Posi艂k贸w, w innym zakresie jest dopuszczalne wy艂膮cznie na podstawie wyra藕nej pisemnej zgody udzielonej przez uprawniony podmiot.
f. U偶ytkownik jest zobowi膮zany niezw艂ocznie powiadomi膰 Operatora o ka偶dym przypadku naruszenia jego praw w ramach korzystania przez niego z Serwisu, jak r贸wnie偶 o jakimkolwiek przypadku naruszenia zasad okre艣lonych w niniejszym Regulaminie.
2. Operator mo偶e pozbawi膰 U偶ytkownika prawa do korzystania z Serwisu, jak r贸wnie偶 mo偶e ograniczy膰 jego dost臋p do cz臋艣ci lub ca艂o艣ci zasob贸w Serwisu lub Us艂ug oferowanych w ramach Serwisu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez U偶ytkownika niniejszego Regulaminu, a w szczeg贸lno艣ci, gdy U偶ytkownik:
a. poda艂 w trakcie sk艂adania Zam贸wienia dane osobowe niezgodne z prawd膮, niedok艂adne lub nieaktualne, wprowadzaj膮ce w b艂膮d lub naruszaj膮ce prawa os贸b trzecich;
b. dopu艣ci艂 si臋 za po艣rednictwem Serwisu naruszenia d贸br osobistych os贸b trzecich, w szczeg贸lno艣ci d贸br osobistych innych U偶ytkownik贸w Serwisu;
c. dopu艣ci艂 si臋 innych zachowa艅, kt贸re zostan膮 uznane przez Operatora za zachowania naganne, niezgodne z obowi膮zuj膮cymi przepisami prawa, Regulaminu lub og贸lnymi zasadami korzystania z sieci Internet, za sprzeczne z celami utworzenia Serwisu lub godz膮ce w dobre imi臋 Operatora / Restaurator贸w.


搂 4 Zasady korzystania z serwisu

1. Do prawid艂owego korzystania z wszystkich funkcjonalno艣ci Serwisu niezb臋dne jest:
a. posiadanie dost臋pu do sieci Internet;
b. korzystanie ze standardowego oprogramowania w postaci systemu operacyjnego oraz przegl膮darki internetowej, przy czym przegl膮darka internetowa powinna obs艂ugiwa膰 pliki 鈥瀋ookies鈥;
c. posiadanie w艂asnego adresu poczty elektronicznej;
d. posiadanie numeru telefonu.
2. W przypadku braku spe艂nienia powy偶szych wymog贸w korzystanie z Serwisu mo偶e by膰 utrudnione lub niemo偶liwe.搂 5 Sk艂adanie Zam贸wie艅

1. Przedmiotem Zam贸wie艅 mog膮 by膰 Posi艂ki prezentowane przez poszczeg贸lne Restauracje za po艣rednictwem Serwisu.
2. Informacje o dost臋pnych Posi艂kach prezentowane przez poszczeg贸lne Restauracje za po艣rednictwem Serwisu nie stanowi膮 oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego, lecz s膮 jedynie zaproszeniem do sk艂adania ofert przez U偶ytkownik贸w.
3. Zaproszenie do sk艂adania ofert prezentowane w Serwisie przez poszczeg贸lne Restauracje zawiera dane adresowe Restauracji oraz menu wraz z aktualnym cennikiem.
4. Poszczeg贸lne Restauracje okre艣laj膮 obszar, w ramach kt贸rego Zam贸wienie mo偶e zosta膰 zrealizowane, a tak偶e mog膮 okre艣li膰 minimaln膮 warto艣膰 Zam贸wienia, tj. warto艣膰 Zam贸wienia poni偶ej kt贸rej jego z艂o偶enie nie b臋dzie mo偶liwe za po艣rednictwem Serwisu. Je偶eli U偶ytkownik wska偶e jako miejsce dostawy Zam贸wienia adres znajduj膮cy si臋 poza okre艣lonym przez Restauracj臋 obszarem, zostanie poinformowany, 偶e realizacja Zam贸wienia przez wybran膮 Restauracj臋 nie jest mo偶liwa oraz przekazana zostanie mu pro艣ba o kontakt telefoniczny z najbli偶sz膮 Restauracj膮 mog膮c膮 zrealizowa膰 Zam贸wienia pod wskazanym adresem, po uprzednim uzgodnieniu indywidualnych warunk贸w Zam贸wienia. U偶ytkownik zostanie ponadto poinformowany w przypadku, gdy dana Restauracja okre艣li艂a minimaln膮 warto艣膰 Zam贸wienia
5. Ceny zawarte w cennikach Restauracji podawane s膮 w z艂otych polskich oraz zawieraj膮 podatek od towar贸w i us艂ug (VAT) naliczony zgodnie z aktualnie obowi膮zuj膮cymi przepisami.
6. Zam贸wienie nale偶y z艂o偶y膰 poprzez wype艂nienie formularza zam贸wienia dost臋pnego na stronie internetowej Serwisu podaj膮c dane osobowe niezb臋dne do z艂o偶enia Zam贸wienia.
7. W formularzu Zam贸wienia nale偶y poda膰: imi臋, nazwisko, adres dostawy, telefon oraz adres mailowy.
8. U偶ytkownik powinien wybra膰 Restauracj臋, z kt贸r膮 b臋dzie zawiera艂 Umow臋 sprzeda偶y Posi艂ku, zamawiane Posi艂ki (ich rodzaj oraz ilo艣膰), form臋 p艂atno艣ci oraz rodzaj dostawy. W przypadku skorzystania z kuponu rabatowego U偶ytkownik powinien u偶y膰 funkcji „Mam Kupon” i wpisa膰 kod rabatowy we wskazane pole w ramach Serwisu.
9. Z艂o偶enie Zam贸wienia poprzez stron臋 internetow膮 Serwisu nast臋puje w wyniku wys艂ania Zam贸wienia. Wys艂anie Zam贸wienia nast臋puje po akceptacji i potwierdzeniu przez U偶ytkownika wszystkich jego istotnych element贸w oraz naci艣ni臋ciu przycisku 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥. W trakcie sk艂adania Zam贸wienia – do momentu naci艣ni臋cia przycisku 鈥瀂amawiam i p艂ac臋鈥 – U偶ytkownik ma mo偶liwo艣膰 modyfikacji wprowadzonych danych, w tym w zakresie wyboru Posi艂ku. W tym celu nale偶y kierowa膰 si臋 wy艣wietlanymi U偶ytkownikowi komunikatami oraz informacjami dost臋pnymi w ramach Serwisu.
10. Zam贸wienie stanowi ofert臋 w rozumieniu Kodeksu cywilnego i jest przesy艂ane przez system informatyczny Serwisu wraz z koniecznymi do realizacji Zam贸wienia danymi osobowymi U偶ytkownika do wybranego przez niego Restauratora.
11. Po otrzymaniu przez U偶ytkownika od Restauratora informacji o przyj臋ciu Zam贸wienia w formie komunikatu wy艣wietlanego na stronie Serwisu oraz wiadomo艣ci email wys艂anej na adres poczty elektronicznej podany przez U偶ytkownika mi臋dzy U偶ytkownikiem a wybranym przez niego Restauratorem zostaje zawarta (z momentem otrzymania ww. wiadomo艣ci email) Umowa sprzeda偶y Posi艂ku. Realizacja Zam贸wienia przez Restauratora dokonywana jest niezw艂ocznie po uznaniu p艂atno艣ci internetowej za dokonan膮, zgodnie z 搂 8 ust. 2 poni偶ej.
12. W przypadku zdarze艅 losowych uniemo偶liwiaj膮cych lub utrudniaj膮cych Restauratorowi przyj臋cie Zam贸wienia lub realizacj臋 zam贸wienia przez Restauratora umowy sprzeda偶y posi艂ku, Restaurator skontaktuje si臋 niezw艂ocznie z U偶ytkownikiem w celu:
a) ustalenia sposobu realizacji Umowy sprzeda偶y Posi艂ku lub
b) z艂o偶enia U偶ytkownikowi o艣wiadczenia o odst膮pieniu od zawartej z nim Umowy sprzeda偶y Posi艂ku lub
c) przyj臋cia od U偶ytkownika o艣wiadczenia o odst膮pieniu od zawartej z Restauratorem Umowy sprzeda偶y Posi艂ku.
13. Utrwalenie, zabezpieczenie, udost臋pnienie oraz potwierdzenie U偶ytkownikowi istotnych postanowie艅 Umowy sprzeda偶y Posi艂ku nast臋puje poprzez przes艂anie U偶ytkownikowi na podany adres e-mail specyfikacji Zam贸wienia oraz pozosta艂ych wymaganych informacji. Opcjonalnie U偶ytkownikowi mo偶e zosta膰 tak偶e dostarczona faktura VAT.
14. Zam贸wienia s膮 realizowane w cenach obowi膮zuj膮cych w chwili sk艂adania Zam贸wienia. W przypadku Zam贸wie艅 sk艂adanych w ramach obowi膮zuj膮cych promocji s膮 one realizowane z uwzgl臋dnieniem rabat贸w wynikaj膮cych z warunk贸w konkretnej promocji, obliczanych od regularnych cen Posi艂k贸w z chwili sk艂adania Zam贸wienia.
15. W przypadku sprzeda偶y dokonywanej w ramach og艂aszanych promocji Operator / Restauratorzy zastrzegaj膮 mo偶liwo艣膰 wprowadzenia ogranicze艅 ilo艣ciowych, czasowych lub innych ogranicze艅 w sprzeda偶y Posi艂k贸w. Ograniczenia, o kt贸rych mowa powy偶ej okre艣lane s膮 w warunkach promocji.

搂 6 P艂atno艣ci

1. U偶ytkownicy mog膮 p艂aci膰 za zamawiane za po艣rednictwem Serwisu za Posi艂ki:
a. got贸wk膮, bezpo艣rednio do r膮k dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zam贸wienia,
b. got贸wk膮, bezpo艣rednio do r膮k dostawcy w chwili odbioru przedmiotu Zam贸wienia,
c. w formie p艂atno艣ci internetowych za po艣rednictwem dost臋pnych w Serwisie system贸w p艂atno艣ci o ile wybrana przez U偶ytkownika Restauracja akceptuje tak膮 form臋 p艂atno艣ci.
2. P艂atno艣膰 internetowa jest uznana za dokonan膮 w momencie otrzymania przez system informatyczny Serwisu potwierdzenia akceptacji (w przeci膮gu 8 min) transakcji przez dostawc臋 us艂ug p艂atniczych po艣rednicz膮cego w danej operacji transferu 艣rodk贸w p艂atniczych
3. Maksymalna warto艣膰 Zam贸wienia jaka mo偶e jednorazowo zosta膰 zrealizowana za po艣rednictwem Serwisu nie mo偶e przekroczy膰 warto艣ci 350 z艂 brutto. Kana艂 ten ograniczony jest r贸wnie偶 co do liczby pozycji 鈥 na jednorazowym Zam贸wieniu nie mo偶e ona przekroczy膰 20 sztuk. W przypadku Zam贸wie艅 przekraczaj膮cych te warunki U偶ytkownik proszony jest o kontakt telefoniczny z wybran膮 Restauracj膮.


搂 7 Uprawnienie do odst膮pienia od umowy oraz r臋kojmia

1. U偶ytkownik b臋d膮cy Konsumentem, a tak偶e Przedsi臋biorca na prawach konsumenta mo偶e – z zastrze偶eniem ust. 8 poni偶ej – odst膮pi膰 od Umowy sprzeda偶y zawartej na odleg艂o艣膰 za po艣rednictwem Serwisu bez podania przyczyny, sk艂adaj膮c stosowne o艣wiadczenie na pi艣mie, w terminie 14 (s艂ownie: czternastu) dni.
2. Skorzystanie z prawa odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y nast臋puje poprzez poinformowanie Restauratora, z kt贸rym Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y, w drodze jednoznacznego o艣wiadczenia o odst膮pieniu (np. pismo wys艂ane poczt膮 lub poczt膮 elektroniczn膮). O艣wiadczenie o odst膮pieniu mo偶na z艂o偶y膰 na formularzu, kt贸rego wz贸r stanowi za艂膮cznik nr 1 do Regulaminu, jednak nie jest to obowi膮zkowe.
3. Prawo do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y wygasa po up艂ywie 14 dni od dnia, w kt贸rym nast膮pi艂o obj臋cie Posi艂ku w posiadanie przez Konsumenta, Przedsi臋biorc臋 na prawach konsumenta lub wskazan膮 przez niego osob臋 trzeci膮 inn膮 ni偶 przewo藕nik. Do zachowania terminu do odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y wystarczy wys艂anie o艣wiadczenia, o kt贸rym mowa w ust. 2 powy偶ej, przed up艂ywem tego terminu.
4. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y, Restaurator dokona zwrotu wszystkich otrzymanych p艂atno艣ci, w tym ewentualnych koszt贸w dostarczenia Posi艂ku. Je偶eli Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta wybra艂 spos贸b dostarczenia Posi艂ku inny ni偶 najta艅szy zwyk艂y spos贸b dostarczenia oferowany przez Restauratora, Restaurator nie jest zobowi膮zany do zwrotu Konsumentowi lub Przedsi臋biorcy prawach konsumenta poniesionych przez niego dodatkowych koszt贸w. Restaurator dokonuje zwrotu p艂atno艣ci niezw艂ocznie, jednak nie p贸藕niej ni偶 w terminie 14 dni od dnia otrzymania o艣wiadczenia Konsumenta lub Przedsi臋biorcy na prawach konsumenta o odst膮pieniu od Umowy, z tym zastrze偶eniem, 偶e Restaurator mo偶e wstrzyma膰 si臋 ze zwrotem p艂atno艣ci otrzymanych od Konsumenta lub Przedsi臋biorcy na prawach konsumenta do chwili otrzymania Posi艂ku z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta lub Przedsi臋biorc臋 na prawach konsumenta dowodu ich odes艂ania, w zale偶no艣ci od tego, kt贸re zdarzenie nast膮pi wcze艣niej. Zwrot p艂atno艣ci dokonywany jest przy u偶yciu takiego samego sposobu p艂atno艣ci, jakiego u偶y艂 Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta, chyba 偶e Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta wyra藕nie zgodzi si臋 na inne rozwi膮zanie.
5. W przypadku odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y, Umowa sprzeda偶y jest uwa偶ana za niezawart膮.
6. Posi艂ek nale偶y zwr贸ci膰 na adres podany w Serwisie przez konkretnego Restauratora, z kt贸rym Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta zawar艂 Umow臋 sprzeda偶y. Zwrot powinien nast膮pi膰 niezw艂ocznie, nie p贸藕niej jednak ni偶 w terminie 14 dni od dnia, w kt贸rym Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta odst膮pi艂 od Umowy sprzeda偶y.
7. Koszt opakowania Posi艂ku w spos贸b zapewniaj膮cy jego bezpiecze艅stwo oraz koszt bezpo艣redniego zwrotu Posi艂ku ponosi Konsument lub Przedsi臋biorca na prawach konsumenta.
8. Prawo odst膮pienia od Umowy sprzeda偶y nie przys艂uguje w przypadku Um贸w sprzeda偶y, w kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana wed艂ug specyfikacji Konsumenta lub Przedsi臋biorcy na prawach konsumenta lub s艂u偶膮ca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb oraz Um贸w sprzeda偶y, w kt贸rych przedmiotem 艣wiadczenia jest rzecz ulegaj膮ca szybkiemu zepsuciu lub maj膮ca kr贸tki termin przydatno艣ci do u偶ycia. W zwi膮zku z tym prawo odst膮pienia od Umowy nie przys艂uguje w przypadku takich posi艂k贸w jak np. pizza, sa艂atki, kebaby, itp.; przys艂uguje natomiast w przypadku innych artyku艂贸w znajduj膮cych si臋 w ofercie poszczeg贸lnych Restauracji, kt贸re przez sw贸j charakter mog膮 zosta膰 zwr贸cone Restauratorowi w niezmienionej postaci.
9. Restaurator b臋d膮cy stron膮 Umowy sprzeda偶y odpowiada, jako sprzedawca, wobec Konsumenta lub Przedsi臋biorcy na prawach konsumenta za zgodno艣膰 Posi艂ku z umow膮, w zakresie okre艣lonym Kodeksem cywilnym.
10. W celu unikni臋cia w膮tpliwo艣ci stwierdza si臋, 偶e 偶adne z postanowie艅 niniejszego Regulaminu nie ogranicza uprawnie艅 Konsumenta oraz Przedsi臋biorcy na prawach konsumenta, jakie przys艂uguj膮 im na podstawie przepis贸w prawa obowi膮zuj膮cego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W przypadku stwierdzenia istnienia postanowienia o takim charakterze zastosowanie znajduj膮 przepisy Kodeksu cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta.


搂 8 Reklamacje

1. U偶ytkownik mo偶e z艂o偶y膰 reklamacj臋 w zwi膮zku z nieprawid艂owo艣ciami, usterkami lub przerwami w funkcjonowaniu Serwisu.
2. Wszelkie reklamacje nale偶y sk艂ada膰 na adres mailowy koloskebab@gmail.com lub poczt膮 bezpo艣rednio na adres Operatora podany w Regulaminie. W tytule wiadomo艣ci e-mail nale偶y poda膰 s艂owo 鈥濺eklamacja鈥.
3. Reklamacja powinna zawiera膰 opis zdarzenia b臋d膮cego podstaw膮 reklamacji, numer Zam贸wienia, je偶eli jest ono jej przedmiotem reklamacji oraz dane U偶ytkownika: imi臋, nazwisko, adres zamieszkania, adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu.
4. Operator rozpatruje reklamacj臋 w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania oraz informuje niezw艂ocznie U偶ytkownika, za pomoc膮 poczty elektronicznej, o sposobie jej rozpatrzenia.
5. W sytuacji, gdy podane w reklamacji dane lub informacje wymagaj膮 uzupe艂nienia Operator zwraca si臋, przed rozpatrzeniem reklamacji, do sk艂adaj膮cego reklamacj臋 o jej uzupe艂nienie. Czas udzielania dodatkowych wyja艣nie艅 przez U偶ytkownika przed艂u偶a okres rozpatrywania reklamacji.
6. Informacja o sposobie rozstrzygni臋cia reklamacji zostanie przekazana U偶ytkownikowi na podany adres poczty elektronicznej, a w przypadku zg艂oszenia reklamacji tradycyjn膮 poczt膮 na adres zamieszkania U偶ytkownika, chyba, 偶e poda艂 r贸wnie偶 sw贸j adres poczty elektronicznej.
7. Konsumentowi przys艂uguje prawo rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszcze艅:
a. poprzez dzia艂ania mediacyjne wojew贸dzkich inspektor贸w inspekcji handlowej,
b. przed sta艂ymi polubownymi s膮dami konsumenckimi przy wojew贸dzkich inspektorach inspekcji handlowej.
8. Dzia艂ania mediacyjne okre艣lone w ust. 7 lit. a. Powy偶ej s膮 dost臋pne po z艂o偶eniu wniosku przez Konsumenta do w艂a艣ciwego wojew贸dzkiego inspektora inspekcji handlowej.
9. Sta艂e polubowne s膮dy konsumenckie okre艣lone w ust. 7 lit. b. powy偶ej s膮 dost臋pne poprzez z艂o偶enie wniosku przez Konsumenta o rozpatrzenie sporu przez w艂a艣ciwy sta艂y polubowny s膮d konsumencki.
10. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dost臋pna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania spor贸w pomi臋dzy Konsumentami i przedsi臋biorcami na szczeblu unijnym (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywn膮 i wieloj臋zyczn膮 stron臋 internetow膮 z punktem kompleksowej obs艂ugi dla Konsument贸w i przedsi臋biorc贸w d膮偶膮cych do pozas膮dowego rozstrzygni臋cia sporu dotycz膮cego zobowi膮za艅 umownych wynikaj膮cych z internetowej umowy sprzeda偶y.
11. Wszelkie inne powiadomienia, uwagi lub pytania dotycz膮ce funkcjonowania Serwisu mo偶na kierowa膰 poczt膮 elektroniczn膮 na adres: koloskebab@gmail.com.


搂 9 Postanowienia ko艅cowe

1. Uznanie poszczeg贸lnych postanowie艅 niniejszego Regulaminu w spos贸b przewidziany prawem za niewa偶ne b膮d藕 nieskuteczne, nie wp艂ywa na wa偶no艣膰 czy skuteczno艣膰 pozosta艂ych postanowie艅 Regulaminu. W miejsce niewa偶nego postanowienia zastosowana b臋dzie regu艂a, kt贸ra jest najbli偶sza celom niewa偶nego postanowienia i ca艂ego niniejszego Regulaminu.
2. Zmiana niniejszego Regulaminu mo偶e nast膮pi膰 z wa偶nych przyczyn, podyktowanych w szczeg贸lno艣ci wzgl臋dami technicznymi, prawnymi oraz zmian膮 zasad 艣wiadczenia Us艂ug.
3. Operator zamie艣ci informacj臋 o zmianie Regulaminu bezpo艣rednio na stronach internetowych Serwisu. Za dor臋czenie tekstu Regulaminu uwa偶a si臋 udost臋pnienie jego tre艣ci na stronach internetowych Serwisu.
4. Zmiana niniejszego Regulaminu staje si臋 skuteczna w terminie wskazanym przez Operatora, kt贸ry to termin nie mo偶e by膰 kr贸tszy ni偶 14 dni od momentu udost臋pnienia jego tre艣ci na stronach internetowych Serwisu.
5. Umowa sprzeda偶y zawierana jest w j臋zyku polskim.
6. Operator nie ponosi odpowiedzialno艣ci za skutki korzystania z Serwisu przez U偶ytkownika w spos贸b sprzeczny z obowi膮zuj膮cym prawem, postanowieniami Regulaminu lub przyj臋tymi w tym zakresie zwyczajami.
7. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Operatorem a Konsumentem lub lub Przedsi臋biorc膮 na prawach konsumenta zostaje poddane s膮dom w艂a艣ciwym zgodnie z postanowieniami w艂a艣ciwych przepis贸w Kodeksu post臋powania cywilnego.
8. Rozstrzyganie ewentualnych spor贸w powsta艂ych pomi臋dzy Operatorem a U偶ytkownikiem, kt贸ry nie jest Konsumentem lub Przedsi臋biorc膮 na prawach konsumenta zostaje poddane s膮dowi w艂a艣ciwemu ze wzgl臋du na siedzib臋 Operatora.
9. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie maj膮 przepisy prawa polskiego, w szczeg贸lno艣ci (tj. nie wy艂膮cznie) przepisy Kodeksu cywilnego, Ustawy o prawach konsumenta oraz Ustawy o 艣wiadczeniu us艂ug drog膮 elektroniczn膮.
10. U偶ytkownicy mog膮 uzyska膰 nieodp艂atnie dost臋p do niniejszego Regulaminu w ka偶dym czasie za po艣rednictwem odsy艂acza zamieszczonego na stronach internetowych Serwisu, w formie, kt贸ra umo偶liwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie.
11. Regulamin wchodzi w 偶ycie w dniu 01.01.2021 r.