POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU www.koloskebab.pl

§ 1 Definicje

1. Pojęcia użyte w niniejszej Polityce prywatności mają następujące znaczenie:
1) „Operator” – właściciel Serwisu, tj. spółka pod firmą Ideafarm sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ul.Icchoka Malmeda 2 lok. 4A, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU, XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO, pod numerem KRS 0000876758,numer NIP 5423422768, numer REGON 387819177.
2) „Posiłki” – posiłki, napoje oraz inne artykuły gastronomiczne znajdujące się w ofercie poszczególnych Restauracji.
3) „Restauracja” – placówka gastronomiczna, należąca do Restauratora.
4) „Restaurator” – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, świadcząca na mocy odrębnej umowy z Operatorem usługi dostawy Posiłków z Restauracji do Użytkowników na warunkach określonych w Regulaminie Serwisu.
5) „Serwis” – serwis internetowy dostępny pod adresem URL https://www.koloskebab.pl (wraz z wszystkimi podstronami), za pośrednictwem, którego świadczone są Usługi.
6) „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Posiłków zawierana pomiędzy Restauratorem a Użytkownikiem z wykorzystaniem Serwisu.
7) „Usługa” („Usługi”) – usługa świadczona przez Operatora na zasadach określonych w Regulaminie oraz za pośrednictwem Serwisu, która polega na zapewnieniu możliwości korzystania z szeregu funkcjonalności w ramach Serwisu, w szczególności składania Zamówień.
8) „Użytkownik” – osoba fizyczna, która ukończyła, co najmniej 13 rok życia, przy czym w przypadku nieukończenia przez tę osobę 18 roku życia, wymagana jest zgoda jej przedstawiciela ustawowego, a także osoba prawna oraz jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, a która dokonuje Zamówienia.
9) „Zamówienie” – oświadczenie woli Użytkownika, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży Posiłków, określające w szczególności rodzaj i liczbę Posiłków; Zamówienie składane jest przez Użytkownika u Restauratora za pośrednictwem Serwisu.


2. Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do danych osobowych Użytkowników składających Zamówienia za pośrednictwem Serwisu oraz innych osób fizycznych, które korzystają z Serwisu, a w szczególności: osób fizycznych, które dokonują jednorazowej lub wielokrotnej wizyty w ramach Serwisu, osób zainteresowanych kontaktem z Operatorem w jakimkolwiek celu (zapytania, komentarze itd.)

§ 2 Administratorzy danych gromadzonych za pośrednictwem Serwisu

1. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w związku z korzystaniem z usług elektronicznych świadczonych za pośrednictwem Serwisu przetwarzane są przez Operatora, który jest administratorem tych danych w rozumieniu RODO.
2. Dane osobowe przekazywane przez osoby fizyczne w celu złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy sprzedaży przetwarzane są przez Restauratora będącego stroną Umowy sprzedaży, który jest administratorem tych danych w rozumieniu RODO. Użytkownik otrzymuje szczegółowe dane Restauratora (w tym dane kontakowe), będącego administratorem danych osobowych Użytkownika, w e-mailu potwierdzającym zawarcie Umowy sprzedaży.


§ 3 Przetwarzanie danych osobowych przez Operatora

1. Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu wykonania Usługi, ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami, a także – ze względu na prawnie uzasadnione interesy Operatora – w celach analitycznych i statystycznych oraz w celu dostosowania Serwisu do potrzeb Użytkowników oraz wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Operator przetwarza dane osobowe Użytkowników gromadzone za pośrednictwem Serwisu w celu realizacji wiążących Operatora obowiązków prawnych.

2. Dane osobowe innych osób korzystających z Serwisu, a niebędących Użytkownikami, przetwarzane są przez Operatora – ze względu na prawnie uzasadnione interesy Operatora – w celu dostosowania Serwisu do potrzeb ww. osób, ewentualnego dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną, a także tworzenia statystyk oglądalności podstron Serwisu. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Operator przetwarza dane osobowe osób korzystających z Serwisu, a niebędących Użytkownikami, w celu realizacji wiążących Operatora obowiązków prawnych.

3. Jeśli Użytkownik lub osoba niebędąca Użytkownikiem wyrazi zgodę na przetwarzanie przez Operatora swoich danych osobowych w celach marketingowych, Operator będzie mógł przetwarzać te dane również w tym celu, na podstawie dobrowolnej zgody osoby, której dane dotyczą.

4. Zarówno Użytkownikowi, jak i każdej innej osobie przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie przez Operatora jego danych osobowych w celach marketingowych (jednak pozostanie to bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego Operator dokona na podstawie udzielonej zgody przed jej cofnięciem). Jeżeli Użytkownik lub inna osoba skorzysta z tego prawa Operator zaprzestanie przetwarzania danych w tym celu.

5. Zarówno Użytkownikowi, jak i każdej innej osobie przysługuje prawo sprzeciwu wobec przetwarzania przez Operatora jego danych osobowych. W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, Operator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Operatora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub dane te będą niezbędne Operatorowi do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

6. Zarówno Użytkownikowi, jak i każdej innej osobie przysługuje prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.

7. Jeżeli osoba, której dane dotyczą, uzna, że jej dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa, ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8. Operator nie będzie sprzedawać danych osobowych gromadzonych poprzez Serwis, ani udostępniać ich innym administratorom.

9. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych przez Operatora poprzez Serwis będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Operatora, a także jego podwykonawcy – np. świadczący usługi obsługi płatności, wsparcia IT, obsługi klienta, reklamowe, telekomunikacyjne, prawne.

10. Operator nie będzie przekazywać danych osobowych gromadzonych poprzez Serwis do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

11. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora w celach marketingowych do momentu cofnięcia przez daną osobę udzielonej na to zgody.

12. Dane osobowe przetwarzane będą przez Operatora w innych celach niż marketingowe przez cały czas, przez który wykonywana będzie Usługa, a także później tj. do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Usługi lub wiążących Operatora obowiązków podatkowych lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (z ograniczeniami wskazanymi w punkcie 5).

13. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania w określonych przypadkach danych może uniemożliwić świadczenie Użytkownikowi usług drogą elektroniczną oraz składanie przez Użytkownika Zamówień w ramach Serwisu.


§ 4 Przetwarzanie danych osobowych przez Restauratora

1. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane są przez poszczególnych Restauratorów będących stronami Umów sprzedaży zawieranych za pośrednictwem Serwisu w celu wykonania Umowy sprzedaży i ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi wynikającymi z tego tytułu roszczeniami. W przypadku, gdy wymagają tego przepisy powszechnie obowiązującego prawa, Restaurator przetwarza dane osobowe gromadzone za pośrednictwem Serwisu w celu realizacji wiążących Restauratora obowiązków prawnych.

2. Użytkownikowi przysługuje w każdej chwili prawo sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych przez Restauratora. W przypadku wniesienia przez Użytkownika sprzeciwu wobec przetwarzania jego danych osobowych, Restaurator zaprzestanie ich przetwarzania, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do tych danych istnieją dla Restauratora ważne, prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec interesów, praw i wolności Użytkownika lub dane te będą Restauratorowi niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

3. Użytkownik ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia, a także prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych.

4. Jeżeli Użytkownik uzna, że jego dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z wymogami prawa ma prawo wnieść skargę do organu nadzorczego, jakim w Rzeczpospolitej Polskiej jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

5. Restaurator nie będzie sprzedawać danych osobowych gromadzonych poprzez Serwis ani udostępniać ich innym administratorom.

6. Odbiorcami danych osobowych gromadzonych przez Restauratora poprzez Serwis będą wyłącznie upoważnieni pracownicy Restauratora, a także jego podwykonawcy, np. świadczący usługi dowozu pizzy, wsparcia IT.

7. Restaurator nie będzie przekazywać danych osobowych gromadzonych poprzez Serwis do państwa trzeciego ani żadnej organizacji międzynarodowej.

8. Dane osobowe Użytkowników przetwarzane będą przez Restauratora przez cały czas, przez który wykonywana będzie Umowa sprzedaży, a po jej wykonaniu do czasu upływu terminu przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikających z Umowy sprzedaży lub wiążących Restauratora obowiązków podatkowych lub do momentu otrzymania sprzeciwu osoby, której dane dotyczą (z ograniczeniami wskazanymi w punkcie 2).

9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych może uniemożliwić zawarcie przez Użytkownika Umowy sprzedaży z Restauratorem.


§ 5 Pliki cookies oraz inne technologie

1. Serwis wykorzystują pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, zapisywane przez serwer na komputerze lub innym urządzeniu osób korzystających z Serwisu. Informacje te mogą być odczytane przez serwer przy ponownym połączeniu się z Serwisem z danego komputera lub innego urządzenia.<br<

2. Serwis stosują pliki cookies w następujących celach:
a. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji użytkowników oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie osoby korzystającej z Serwisu lub odpowiednio wyświetlić treść, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

b. dostosowania części informacji wyświetlanych w ramach Serwisu do zainteresowań danej osoby;

c. tworzenia statystyk oglądalności Serwisu, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób osoby korzystają z Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

3. Pliki cookies są nieszkodliwe dla komputera lub innego urządzenia użytkownika oraz jego danych. Operator informuje, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia zapisywanie plików cookies na komputerze lub innym urządzeniu użytkownika. Skutkiem takiej konfiguracji będzie jednak utrata dostępu do niektórych usług Serwisu lub uniemożliwienie korzystania z nich.

4. Operator informuje, że możliwe jest również skasowanie plików cookies po zakończeniu danej sesji.

5. Informacje, które są zawierane w logach systemowych w związku z ogólnymi zasadami realizacji połączeń w Internecie wykorzystywane są przez firmę hostingową obsługującą Serwis jedynie w celach technicznych oraz statystycznych.

6. Operator rejestruje nr IP komputera, za pośrednictwem którego osoby korzystają z Serwisu.


§ 6 Kontakt w sprawie zasad ochrony danych osobowych

Wszelkie pytania lub wątpliwości w zakresie ochrony prywatności osób korzystających z Serwisu oraz innych spraw związanych z ochroną danych osobowych można zgłaszać wysyłając e-mail na adres ado@dagrasso.pl